کتاب طراحی گیرنده مخابرات نوری | Optical Communication Receiver Design

عنوان | Title دانلود کتاب طراحی گیرنده مخابرات نوری Free Ebook Optical Communication Receiver Design نویسنده | Author Stephen B. Alexander ویرایش | Edition  illustrated edition سال | Year  ۱۹۹۷ صفحه | Page ۳۴۰ زبان | Language English توضیحات | Description This tutorial text provides an overview of design principles for receivers used in optical communication systems, intended for practicing […]

توضیحات بیشتر

کتاب نصب فیبر نوری | Fiber Optics Installer

عنوان | Title دانلود کتاب نصب فیبر نوری راهنمای گواهینامه آزمون Free Ebook Fiber Optics Installer Certification Exam Guide نویسنده | Author Bill Woodward ویرایش | Edition اول سال | Year ۲۰۱۴ صفحه | Page ۶۴۸ زبان | Language English توضیحات | Description Fiber Optics Installer (FOI) Certification Exam Guide gives you a solid foundation in fiber optics and thorough […]

توضیحات بیشتر

کتاب مخابرات فیبر نوری | Optical Fiber Telecommunications

عنوان | Title دانلود کتاب مخابرات فیبر نوری Free Ebook Optical Fiber Telecommunications Volume VIB نویسنده | Author  Ivan P. Kaminow, Tingye Li, Alan E. Willner ویرایش | Edition  ۶ سال | Year ۲۰۱۳ صفحه | Page  ۷۷۴ زبان | Language English توضیحات | Description Optical Fiber Telecommunications VI (A&B) is the sixth in a series that has chronicled the […]

توضیحات بیشتر

کتاب اصول و کاربردهای مخابرات فیبر نوری

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب اصول و کاربردهای مخابرات فیبر نوری Free Ebook FIBER OPTIC […]

توضیحات بیشتر

کتاب طراحی مدارهای مجتمع برای مخابرات نوری

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب طراحی مدارهای مجتمع برای مخابرات نوری Free Ebook Design of […]

توضیحات بیشتر

کتاب اپتیک آماری گودمن

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب اپتیک آماری گودمن Free Ebook Statistical Optics نویسنده | Author […]

توضیحات بیشتر

هندبوک فیبر نوری

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود هندبوک فیبر نوری Free Fiber optics handbook optical communications نویسنده | […]

توضیحات بیشتر

کتاب مخابرات فیبر نوری کیزر

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب مخابرات فیبر نوری Free Ebook Optical Fiber Communications نویسنده […]

توضیحات بیشتر

کتاب سیستم های مخابرات فیبر نوری

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب سیستم های مخابرات فیبر نوری Free Ebook Fiber-Optic Communication Systems […]

توضیحات بیشتر

کتاب سیستم های مخابرات نوری

  آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب سیستم های مخابرات نوری نویسنده | Author […]

توضیحات بیشتر