هندبوک Sittig آفت کش ها و مواد شیمیایی کشاورزی | Sittig’s handbook of pesticides and agricultural chemicals

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود هندبوک Sittig آفت کش ها و مواد شیمیایی کشاورزی Free […]

توضیحات بیشتر

هندبوک مهندسی ژئوتکنیک | Geotechnical Engineering Handbook

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود هندبوک مهندسی ژئوتکنیک Free Ebook Geotechnical Engineering Handbook نویسنده | Author […]

توضیحات بیشتر

هندبوک محاسبات کامپیوتری | Computing Handbook

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود هندبوک محاسبات کامپیوتری Free Ebook Computing Handbook نویسنده | Author  Teofilo […]

توضیحات بیشتر

هندبوک آکسفورد پزشکی تنفسی | Oxford Handbook Of Respiratory Medicine

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود هندبوک آکسفورد پزشکی تنفسی Free Ebook Oxford Handbook Of Respiratory Medicine […]

توضیحات بیشتر

هندبوک بینایی ماشین سه بعدی | Handbook of 3D machine vision

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود هندبوک بینایی ماشین سه بعدی Free Handbook of 3D machine vision […]

توضیحات بیشتر

هندبوک سیستم های قدرت AC

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود هندبوک سیستم های قدرت AC Free AC power systems handbook نویسنده […]

توضیحات بیشتر