کتاب فارسی مکانیک کوانتومی کاربردی | Applied Quantum Mechanics

عنوان | Title دانلود کتاب فارسی مکانیک کوانتومی کاربردی Free Ebook Applied Quantum Mechanics ویرایش | Edition  دوم سال | Year ۱۳۹۳ صفحه | Page ۳۸۳ زبان | Language فارسی توضیحات | Description نظر به گسترش بسیار سریع زمینه های پژوهشی و کاربردی مرتبط با دانش نوین کوانتوم، مرزهای مهندسی الکترونیک با فیزیک کاربردی تدریجاً از بین رفته است. هم اکنون […]

توضیحات بیشتر

کتاب اپتیک کوانتومی برای مهندسان | Quantum Optics for Engineers

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب اپتیک کوانتومی برای مهندسان Free Ebook Quantum Optics for Engineers […]

توضیحات بیشتر

کتاب زندگی نامه پروفسور حسابی پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب زندگی نامه پروفسور محمود حسابی پدر علم فیزیک و […]

توضیحات بیشتر

کتاب اصول مکانیک کوانتومی Shankar

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب اصول مکانیک کوانتومی Free Ebook Principles of Quantum Mechanics […]

توضیحات بیشتر

کتاب مکانیک کوانتومی | اصول اساسی و کاربردها

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب مکانیک کوانتومی اصول اساسی و کاربردها Free Ebook Quantum Mechanics […]

توضیحات بیشتر

کتاب مکانیک کوانتومی اساسی برای مهندسان

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب مکانیک کوانتومی اساسی برای مهندسان Free Ebook Fundamental Quantum Mechanics […]

توضیحات بیشتر

کتاب اصول مکانیک کوانتومی + حل المسائل | Fundamentals of Quantum Mechanics With Solutions Manual

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب اصول مکانیک کوانتومی با حل المسائل Free Ebook Fundamentals of Quantum […]

توضیحات بیشتر

کتاب اپتیک آماری گودمن

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب اپتیک آماری گودمن Free Ebook Statistical Optics نویسنده | Author […]

توضیحات بیشتر

هندبوک اندازه گیری های مغناطیسی

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود هندبوک اندازه گیری های مغناطیسی Free Ebook  Handbook of Magnetic Measurements […]

توضیحات بیشتر

کتاب روش های عددی در الکترومغناطیس با متلب

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب روش های عددی در الکترومغناطیس با متلب نویسنده | […]

توضیحات بیشتر