کتاب شیمی: مقدمه ای بر شیمی عمومی، آلی و زیستی | Chemistry: An Introduction to General, Organic, and Biological Chemistry

عنوان | Title دانلود کتاب شیمی مقدمه ای بر شیمی عمومی، آلی و زیستی Free Ebook Chemistry An Introduction to General, Organic, and Biological Chemistry Chemistry: An Introduction to General, Organic, and Biological Chemistry, Twelfth Edition is the ideal resource for today’s allied health students. Assuming no prior knowledge of chemistry, author Karen Timberlake engages students through […]

توضیحات بیشتر

کتاب شیمی آلی برون | Organic chemistry Brown

عنوان | Title دانلود کتاب شیمی آلی Free Ebook Organic chemistry Succeed in the course with this student-friendly, proven text. Designed throughout to help you master key concepts and improve your problem-solving skills, CHEMISTRY, Seventh Edition includes a running margin glossary, end-of-chapter in-text mini study guides, a focus on “how to” skills, and more in-chapter examples and […]

توضیحات بیشتر

کتاب شیمی آلی طراحی دارو | The Organic Chemistry of Drug Design and Drug Action

عنوان | Title دانلود کتاب شیمی آلی طراحی دارو Free Ebook The Organic Chemistry of Drug Design and Drug Action The Organic Chemistry of Drug Design and Drug Action, Third Edition, represents a unique approach to medicinal chemistry based on physical organic chemical principles and reaction mechanisms that rationalize drug action, which allows the reader to extrapolate […]

توضیحات بیشتر

کتاب شیمی آلی محاسباتی | Computational Organic Chemistry

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب شیمی آلی محاسباتی Free Ebook Computational Organic Chemistry نویسنده | […]

توضیحات بیشتر

کتاب شیمی پروتئین مدرن | Modern Protein Chemistry

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب شیمی پروتئین مدرن جنبه های عملی Free Ebook Modern Protein […]

توضیحات بیشتر

کتاب معرف های شیمیایی برای اصلاح پروتئین | Chemical Reagents for Protein Modification

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب معرف های شیمیایی برای اصلاح پروتئین Free Ebook Chemical Reagents […]

توضیحات بیشتر

کتاب راهنمای انتخاب سریع لباس های حفاظتی شیمیایی | Quick Selection Guide to Chemical Protective Clothing

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب راهنمای انتخاب سریع لباس های حفاظتی شیمیایی Free Ebook Quick […]

توضیحات بیشتر

کتاب بهینه سازی عددی | Numerical Optimization

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب بهینه سازی عددی Free Ebook Numerical Optimization نویسنده | Author […]

توضیحات بیشتر

کتاب معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی غیرخطی برای دانشجویان و مهندسان | Nonlinear Partial Differential Equations for Scientists and Engineers

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی غیرخطی برای دانشجویان و […]

توضیحات بیشتر