کتاب مقدمه ای بر یادگیری ماشین | Introduction to Machine Learning

عنوان | Title دانلود کتاب مقدمه ای بر یادگیری ماشین Free Ebook Introduction to Machine Learning نویسنده | Author Ethem Alpaydin ویرایش | Edition سوم سال | Year ۲۰۱۴ صفحه | Page ۶۴۰ زبان | Language English توضیحات | Description The goal of machine learning is to program computers to use example data or past experience to solve a […]

توضیحات بیشتر

کتاب پردازش تصویر گنزالس ویرایش سوم | Digital Image Processing

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب پردازش تصویر گنزالس ویرایش سوم Free Ebook Digital Image Processing […]

توضیحات بیشتر

کتاب محاسبات نرم برای هوش تجارتی | Soft Computing for Business Intelligence

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب محاسبات نرم برای هوش تجارتی / کسب و کار […]

توضیحات بیشتر

هندبوک روش های ریاضی در تصویربرداری

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود هندبوک روش های ریاضی در تصویربرداری Free Ebook Handbook of […]

توضیحات بیشتر

کتاب الگوریتم ها برای پردازش تصویر و بینایی ماشین

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب الگوریتم ها برای پردازش تصویر و بینایی ماشین […]

توضیحات بیشتر

کتاب بینایی ماشین Vernon

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب بینایی ماشین Vernon Free Ebook Machine Vision نویسنده | […]

توضیحات بیشتر

هندبوک بینایی ماشین سه بعدی | Handbook of 3D machine vision

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود هندبوک بینایی ماشین سه بعدی Free Handbook of 3D machine vision […]

توضیحات بیشتر

هندبوک پردازش ویدئو و تصویر

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود هندبوک پردازش ویدئو و تصویر Free Handbook of Image and […]

توضیحات بیشتر

کتاب مباحث پیشرفته در بینایی کامپیوتر | Advanced Topics in Computer Vision

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب مباحث پیشرفته در بینایی کامپیوتر Free Ebook Advanced Topics in Computer Vision […]

توضیحات بیشتر

کتاب بینایی کامپیوتر سه بعدی | ۳D Computer Vision

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب بینایی کامپیوتر سه بعدی روش های کارامد و کاربردها Free Ebook  ۳D […]

توضیحات بیشتر