کتاب پیشرفت در شیمی آلی فیزیکی | Advances in Physical Organic Chemistry

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب پیشرفت در شیمی آلی فیزیکی Free Download Advances in Physical Organic Chemistry […]

توضیحات بیشتر

کتاب ترمودینامیک و نوسانات دور از تعادل | Thermodynamics and Fluctuations far from Equilibrium

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب ترمودینامیک و نوسانات دور از تعادل Free Download Thermodynamics and Fluctuations far […]

توضیحات بیشتر

کتاب پیشرفت در شیمی فیزیک، پیشرفت نظری برای سینتیک و دینامیک مجتمع، سیستم های چند بعدی | Advances in Chemical Physics, Advancing Theory for Kinetics and Dynamics of Complex, Many-Dimensional Systems

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب پیشرفت در شیمی فیزیک، پیشرفت نظری برای سینتیک و دینامیک مجتمع، […]

توضیحات بیشتر

کتاب طیف سنجی مدرن مایکل هولاس | Modern Spectroscopy Michael Hollas

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب طیف سنجی مدرن مایکل هولاس ویرایش چهارم Free Download Modern Spectroscopy Michael Hollas […]

توضیحات بیشتر

کتاب شیمی فیزیک استفان بری | Physical Chemistry Stephen Berry

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب شیمی فیزیک استفان بری Free Download Physical Chemistry Stephen Berry نویسنده | […]

توضیحات بیشتر

کتاب شیمی فیزیک ایرا لوین | Physical Chemistry Ira Levine

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب شیمی فیزیک ایرا لوین ویرایش ششم Free Download Physical Chemistry Ira Levine […]

توضیحات بیشتر

کتاب شیمی فیزیک مرتیمر | Physical Chemistry Robert G. Mortimer

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب شیمی فیزیک مرتیمر ویرایش سوم Free Download Physical Chemistry Mortimer ۳rd Edition نویسنده […]

توضیحات بیشتر

کتاب کوانتومی، ماده و تغییر پیتر اتکینز | Quanta, Matter and Change Atkins

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب کوانتومی، ماده و تغییر پیتر اتکینز روش مولکولی برای شیمی فیزیک […]

توضیحات بیشتر

کتاب روش های فیزیکی در شیمی و علم نانو | Physical methods in chemistry and nano science

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب روش های فیزیکی در شیمی و علم نانو Free Download Physical methods […]

توضیحات بیشتر

کتاب معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها سیمونز | Differential Equations With Applications and Historical Notes George Simmons

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها جرج سیمونز Free Download Differential Equations With […]

توضیحات بیشتر