کتاب برنامه ریزی خطی و الگوریتم برای شبکه های مخابراتی | Linear Programming and Algorithms for Communication Networks

عنوان | Title دانلود کتاب برنامه ریزی خطی و الگوریتم برای شبکه های مخابراتی Linear Programming and Algorithms for Communication Networks نویسنده | Author  Eiji Oki ویرایش | Edition  ۱ سال | Year  ۲۰۱۳ صفحه | Page  ۲۰۸ زبان | Language English توضیحات | Description Explaining how to apply to mathematical programming to network design and control, Linear Programming […]

توضیحات بیشتر

کتاب اصول Verilog HDL و محاسبات کامپیوتر

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب اصول Verilog HDL و محاسبات کامپیوتر Free Ebook Computer Arithmetic […]

توضیحات بیشتر

کتاب آشنایی با سخت افزار با قابلیت رشد و نمو | Introduction to Evolvable Hardware

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب آشنایی با سخت افزار با قابلیت رشد و نمو […]

توضیحات بیشتر

کتاب طراحی سیستم مخابراتی با الگوریتم های DSP

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب طراحی سیستم مخابراتی با الگوریتم های DSP Free Ebook Communication […]

توضیحات بیشتر

کتاب راهنمای مرکز دیتا CCNA [مقدمه ای بر شبکه مرکز دیتا سیسکو]

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب راهنمای مرکز دیتا CCNA [مقدمه ای بر شبکه مرکز […]

توضیحات بیشتر

کتاب هسته شبکه لینوکس | Linux Kernel Networking

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب هسته شبکه لینوکس نظریه و پیاده سازی Free Ebook Linux Kernel Networking Implementation […]

توضیحات بیشتر

کتاب سازمان کامپیوتر ساخت یافته | Structured computer organization

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب سازمان کامپیوتر ساخت یافته Free Ebook Structured computer organization نویسنده | Author […]

توضیحات بیشتر

کتاب معماری و سازمان کامپیوتر استالینگ | Computer Organization and Architecture Stallings

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب معماری و سازمان کامپیوتر ویرایش نهم Free Ebook Computer Organization and Architecture […]

توضیحات بیشتر

کتاب معماری کامپیوتر | Computer Architecture

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب معماری کامپیوتر Free Ebook Computer Architecture ویرایش پنجم | ۵TH Edition نویسنده | […]

توضیحات بیشتر

کتاب تطبیق معماری-الگوریتم برای پردازش تصویر و سیگنال | Algorithm-Architecture Matching for Signal and Image Processing

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب تطبیق معماری-الگوریتم برای پردازش تصویر و سیگنال Free Ebook Algorithm-Architecture Matching for […]

توضیحات بیشتر